Sẽ có quy định quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp đa cấp | FBNC

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố để lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Dự thảo quy định về quy trình, thủ tục nộp tiền, xác nhận tiền, quản lý tiền ký quỹ, đảm bảo vận dụng thống nhất với các văn bản NHNN đã ban hành và phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng thương mại; qua đó có thể theo dõi, quản lý và sử dụng thông tin, số liệu về ký quỹ, quản lý tiền ký quỹ.

Dự thảo cũng quy định cơ chế, cách thức phối hợp, trao đổi thông tin về doanh nghiệp với ngân hàng nhận ký quỹ và Bộ Công thương đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, trong đó doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin cung cấp, phải cung cấp cho ngân hàng văn bản chấp thuận của Bộ Công thương và có sự đối chiếu, xác nhận bằng văn bản giữa ngân hàng và Bộ Công thương về những thay đổi thông tin của doanh nghiệp…

Được biết, hiện nay các ngân hàng thương mại đang thực hiện các nghiệp vụ ký quỹ đối với một số lĩnh vực: Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế…

L.Thủy

Leave a Reply

Your email address will not be published.*