Cách mua hàng từ mỹ về việt nam

#1
ShipMy cam kết nhận các loại dịch vụ theo đúng thời hạn, điều kiện và các điều khoản nếu đạt được sự thỏa mãn của các công cụ để tiến hành hợp đồng.
1. ĐỊNH NGHĨA
Các định nghĩa sau đây áp dụng cho các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây chi phối hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác nhau giữa người gửi hàng và chúng tôi.

“Chúng tôi”, “Tôi của chúng tôi” có nghĩa là ShipMy ;

“Người gửi”, “Của người gửi” có nghĩa là người gửi lô hàng, người gửi hoặc người nhận lô hàng, người giữ phiếu gửi hàng, người nhận và chủ của lô hàng hoặc bất kỳ bên nào có quyền lợi pháp lý với hàng lô, hoặc bất kỳ bên nào có quyền đạt được công việc là các dịch vụ khác.

“Vận chuyển” có nghĩa và bao gồm cách mua hàng từ mỹ về việt nam toàn bộ các hoạt động và dịch vụ mà chúng tôi thực hiện có liên quan đến việc vận chuyển lô hàng;

“Các dịch vụ khác” có nghĩa là tất cả các dịch vụ khác bên ngoài dịch vụ vận chuyển các lô hàng được chúng tôi thực hiện, ví dụ như việc lưu kho, phân loại, sắp xếp, tập hợp, đóng gói, lắp đặt, dịch vụ gia tăng giá trị và quản lý công việc vận chuyển;

“Lô hàng” có nghĩa là hàng hóa hoặc tài liệu bất kỳ loại nào (cho dù hàng rời hoặc trong một hoặc nhiều hàng gói) mà chúng tôi đã nhận để vận chuyển từ một địa chỉ này đến địa chỉ khác, hoặc chúng tôi tôi Đã nhận để thực hiện các dịch vụ khác cho dù có phiếu gửi hoặc không;

“Các mặt hàng cấm” có nghĩa là bất kỳ hàng hóa hay tài liệu bị cấm vận chuyển theo luật, quy chế hay quy định tại bất kỳ quốc gia hàng vào hay tại quốc gia mà lô hàng đang chuyển đi;

2. BÊN MÀ NGƯỜI GỬI KÝ HỢP ĐỒNG
Hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác được giao kết giữa người gửi với ShipMy hay với chi nhánh, nơi liên kết, nơi đã nhận lô hàng để Nhận gửi Chuyển hàng từ mỹ về Việt Nam hoặc, tùy theo từng trường hợp cụ thể, để thực hiện các dịch vụ khác cho người gửi. Người gửi đồng ý rằng chúng tôi có thể ký hợp đồng phụ toàn bộ hoặc một phần liên quan đến việc vận chuyển hay thực hiện các dịch vụ khác theo các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi quyết định.

3. CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI GỬI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI
Khi giao lô hàng cho chúng tôi, người gửi hiển nhiên chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu ra trong phiếu gửi hàng và/hoặc hợp đồng vận chuyển và/hoặc hợp đồng thực hiện các dịch vụ khác nhân danh chính người gửi và/hoặc bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với lô hàng hoặc đối với việc thực hiện các dịch vụ khác, cho dù người gửi có ký hoặc không ký tên lên phiếu gửi hàng của chúng tôi hay không. Các điều khoản và điều kiện cũng được áp dụng cho bao gồm bất kỳ các bên mà chúng tôi sử dụng hay đại lý của chúng tôi để thực hiện việc nhận hàng, vận chuyển hoặc giao lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác của người gửi. Chỉ một trong các nhân viên có thẩm quyền của chúng tôi mới có thể đồng ý với những thay đổi của các điều khoản và điều kiện này bằng văn bản. Khi người gửi giao lô hàng cho chúng tôi với chỉ thị bằng miệng hay bằng văn bản mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ thị như thế.

4. HÀNG HÓA NGUY HIỂM / BẢO ĐẢM
4.1 Hàng hóa nguy hiểm
Chúng tôi không vận chuyển hàng hóa, và cũng không thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa, mà theo ý kiến của riêng chúng tôi là hàng hóa nguy hiểm, bao gồm và không giới hạn những hàng hóa được quy định trong hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), các quy định hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế (IATA), mã Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế, Thỏa thuận Châu Âu liên quan đến các quy định vận chuyển quốc tế hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ (ADR) hay bất kỳ các luật lệ trong nước hay quốc tế khác có thể áp dụng cho việc vận chuyển hoặc thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nguy hiểm.
 
Last edited by a moderator:

Tin xem nhiều

Thành viên trực tuyến

No members online now.

Thống kê nhà đất

Threads
4,213
Messages
4,842
Members
1,198
Latest member
Liên Vũ