Đồng Nai: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai

#1
Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành tốt việc tham mưu ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật về đất đai theo phân cấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chủ động triển khai thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 5936 ngày 08/6/2018 về việc nghiên cứu đề cương kèm theo Văn bản số 1850 ngày 13/4/2018 của Bộ TN&MT về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (Chỉ thị số 01/CT-TTg); Sở TN&MT đã tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nội dung báo cáo Bộ TN&MT.

Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã có Báo cáo số 336 ngày 09/7/2018 của về việc báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai. Theo đó, Sở TN&MT đã tổng hợp và thực hiện đánh giá kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xác định những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Đất đai. Sở TN&MT cũng đã phân tích đầy đủ nguyên nhân, hạn chế về quản lý đất đai và đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, từ thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến nay, tỉnh Đồng Nai đã ban hành 58 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai và thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND cấp tỉnh. Qua rà soát, có 38 nội dung được phân cấp, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, tổ chức thực hiện vẫn còn hiệu lực thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, trong đó có 16 Nghị quyết và 32 Quyết định của tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, còn lại 01 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. Ngoài ra, Sở TN&MT đã rà soát, nghiên cứu các quy định của Luật Đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan đến lĩnh vực đất đai và căn cứ thực tiễn tại địa phương khi áp dụng Luật Đất đai 2013 để xác định những tồn tại, những nội dung chưa phù hợp và đề xuất Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu, điều chỉnh tại Văn bản số 2604/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/4/2018.

Cũng theo Sở TN&MT Đồng Nai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, tỉnh Đồng Nai đã tập trung nghiên cứu và ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp hoàn thành tốt việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật về đất đai theo phân cấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai.

Chú trọng cải cách hành chính

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, tham gia tổ chức thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định. Trước hết là việc Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành Bộ thủ tục hành chính và Bộ quy trình giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định Luật Đất đai năm 2013 với 52 quy trình áp dụng cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó, thời gian giải quyết hồ sơ về lĩnh vực đất đai nói riêng được tỉnh Đồng Nai quy định giảm từ 2 đến 3 ngày so với quy định cũ. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện phân cấp một số thủ tục từ cấp tỉnh xuống cấp huyện giải quyết theo quy định. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai còn ban hành quy định rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện từng loại thủ tục hành chính của từng Sở, ban, ngành nhằm phân định trách nhiệm, tạo thuận lợi trong quá trình phối hợp giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã kịp thời rà soát, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung các thủ tục còn thiếu và cần thiết, loại bỏ các thủ tục trùng lặp; đăng tải Bộ thủ tục hành chính và Bộ quy trình giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực quản lý đất đai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai và các phương tiện thông tin đại chúng để thuận lợi cho người sử dụng đất tiếp cận và thực hiện các quyền theo đúng quy định, góp phần đem lại sự thuận tiện và nhận được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đưa công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, từ năm 2013 tỉnh Đồng Nai đã đưa vào áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 20 thủ tục trong lĩnh vực quản lý đất đai và đã giúp ích rất nhiều về thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, tạo thuận tiện trong việc nhận mẫu đơn, điền các thông tin trực tiếp và gửi nộp hồ sơ qua mạng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Đến năm 2014, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thống nhất việc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi và xử lý hồ sơ một cửa trên địa bàn toàn tỉnh để nâng cao hiệu quả việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định; góp phần đưa công tác giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đi vào nề nếp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tăng 13%/năm. Trong đó, năm 2017 đối với hồ sơ tổ chức đạt 100% và hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đạt 97%.

Nâng cao hiệu quả quản lý

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý đất đai trong thời gian qua, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Theo đó, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân chậm thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung, xử lý dứt điểm đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng liên tục, dự án chậm tiến độ sử dụng quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Đồng thời, giao Sở TN&MT chủ trì, tổng hợp, đánh sự phù hợp của các loại quy hoạch, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh thống nhất, làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan yêu cầu các tổ chức công lập tự chủ tài chính, các tổ chức phải chuyển hình thức sang thuê đất hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai quyết định điều chỉnh hình thức sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai giao Cục Thuế tỉnh tổ chức truy thu tiền thuê đất, không làm thất thoát thoát ngân sách nhà nước.

Mặt khác, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở ngành và địa phương liên quan đề xuất xử lý đối với quỹ đất, nhà dôi dư, không sử dụng để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu hoặc bán đấu giá để thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Ngoài ra, đề nghị các đơn vị nông, lâm trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Sở TN&MT để xem xét, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai quyết định điều chỉnh kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị theo quy định.

Để thực hiện tốt cũng như xử lý công việc theo đúng nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg thì cần có sự hợp tác, phối hợp của các đơn vị Bộ, ngành Trung ương với địa phương. Vì vậy, Sở TN&MT có báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hướng dẫn các nội dung vướng mắc, bất cập, chồng chéo liên quan đến việc áp dụng các quy định của pháp luật về đất đai để xử lý các vụ việc thực tế tại địa phương…

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước được Chính phủ phê duyệt Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09/8/2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai. Tiếp đó, để có cơ sở triển khai các dự án đầu tư phải thu hồi đất trong năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kịp thời 11 quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trong năm 2018 của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã hoàn thành tốt việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật về đất đai theo phân cấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận). Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ký cấp được 808.167 giấy chứng nhận quyền tương ứng với gần 1.259.944 thửa, với diện tích trên 291.848 ha, đạt trên 99%. Ngoài ra, hoàn thành rà soát đối với các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nay phải chuyển sang thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013…

Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới nhất https://www.bandatnendongnai.vn/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-tinh-dong-nai-moi-nhat/

Tường Tú
 

Tin xem nhiều