luật quy hoạch đô thị 2020

  1. H

    Luật quy hoạch đô thị 2020 và đề cương quy hoạch đô thị Hà Nội đến năm 2020

    Những điểm mới của luật quy hoạch đô thị năm 2020 Để đảm bảo được quyền lợi của mỗi người dân trong việc quy hoạch đô thị, nhà nước đã ban hành ra luật quy hoạch đô thị. Luật Quy hoạch đô thị 2009 là văn bản pháp lí đầu tiên quy định về việc quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình...